Startuj z nami | | Newsletter | Forum | Mapa strony | Kontakt   
strona g³ówna wy¶lij e-mail znajd¼ na stronieStrona główna > TEMATY HODOWLANE

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY PSA NIEHODOWLANEGO

zawarta dn. ......................... w ................, pomiędzy:

Sprzedającą/cym: ........................, zam. .........................................., właścicielem hodowli psów rasy Rhodesian Ridgeback o nazwie .............................., zarejestrowanej przez Związek Kynologiczny w Polsce i działającej zgodnie z Regulaminem Hodowlanym, zwaną dalej Hodowcą, a
Kupującym: ................................................................................................
zam. w........................................................................................................
zwanym dalej Nowym Właścicielem.

§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest rodowodowa/y suka/pies rasy Rhodesian Ridgeback ur. .................. r. po rodzicach: ojciec: ......................, matka: .................................... oznaczona/y na wewnętrznej stronie lewego ucha tatuażem o numerze ..................... i o imieniu ............................, zwana/y w dalszej części umowy psem.
2. Hodowca oświadcza, że pies będący przedmiotem niniejszej umowy jest jego własnością i pochodzi z jego hodowli.
3. Nowy Właściciel oświadcza, że pies którego dotyczy umowa kupowane jest dla niego jako jedynego właściciela.

§ 2
1. Strony ustalają cenę psa na ................ zł (słownie: ........................................ zł)
2. Nowy Właściciel przekazał zaliczkę w wysokości: ........... zł (słownie: .................... zł).
3. Nowy Właściciel przekazuje a Hodowca potwierdza odbiór kwoty ............................... zł
(słownie: ................................................... zł) w dniu odbioru psa i podpisania niniejszej umowy.
4. W razie zapłaty jedynie części ceny określonej pkt.1 § 2 pies pozostaje własnością Hodowcy do chwili uiszczenia pełnej zapłaty przez Nowego Właściciela. Nowy Właściciel zobowiązuje się przekazać pozostałą kwotę do dnia: ....................................................................
ew. w następujących ratach: ............................................................................................ .....................................................................................................................................
na konto Hodowcy numer: ............................. w Banku:....................
Nazwa Konta: ....................................
5. Po zapłaceniu całej kwoty za psa Hodowca przekaże Nowemu Właścicielowi metrykę psa.

§ 3
1. Hodowca oświadcza, że pies będący przedmiotem umowy jest po kontroli miotu dokonanej z ramienia ZKwP oddz. Kraków, jest w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej oraz jest odrobaczony i zaszczepiony stosownie do swojego wieku.
2. Hodowca przekazuje a Nowy Właściciel niniejszym potwierdza odbiór psa i stwierdza, że jest on w dobrym stanie zdrowia i kondycji.

§ 4
1. Hodowca oświadcza, że pies będący przedmiotem umowy posiada wadę eksterierową polegającą na: ................................................................................................................. w związku z tym jest to pies niehodowlany, który nie może być dopuszczony do krycia.
2. Występowanie w/w wady potwierdza protokół przeglądu miotu przeprowadzony z ramienia ZKwP (w załączeniu).
2. Nowy Właściciel oświadcza, ze nie dopuści psa do krycia, a dla jego zdrowia, rozważy decyzję o jego sterylizacji w odpowiednim wieku, po konsultacji z lekarzem weterynarii.

§ 5
1. Hodowca oświadcza, że u rodziców psa będącego przedmiotem umowy, nie stwierdzono występowania schorzeń dziedzicznych, w tym typowych dla rasy ......... oraz in. takich jak: dysplazja stawów biodrowych , dysplazja stawów łokciowych (w załączeniu wyniki prześwietleń rodziców psa), oraz innych jak np. ....
2. Sprzedający nie przejmuje odpowiedzialności za wady fizyczne lub psychiczne psa, które są związane z jego późniejszym nieodpowiednim wychowaniem, żywieniem, pielęgnacją oraz warunkami, w jakich przebywa od chwili przekazania go Kupującemu.
3. W razie ujawnienia się wad ukrytych, które pies posiadał przed przekazaniem go Kupującemu, z wyjątkiem wad wymienionych w § 4 pkt. 1, Kupujący ma prawo żądać zwrotu do 50% ceny nabycia zapłaconej za psa, w zależności od stopnia ujawnionej wady.
4. O ujawnieniu w/w wad ukrytych Nowy Właściciel winien poinformować Hodowcę na piśmie w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wady. W przypadku wad związanych ze stanem zdrowia psa, do pisemnej informacji należy dołączyć zaświadczenie lekarza weterynarii oraz wyniki ew. badań,
potwierdzające ujawnienie wady oraz jej szczegółowy opis.
Hodowca zastrzega sobie prawo poddania psa badaniu przez innego weterynarza.
5. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wad ukrytych, które pies posiadał przed przekazaniem go Kupującemu, wygasa po upływie dwóch lat od dnia zawarcia niniejszej umowy kupna-sprzedaży.


§ 6
1. Nowy Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia psu będącemu przedmiotem umowy należytych warunków rozwoju oraz opieki weterynaryjnej, a w szczególności: regularnych szczepień i odrobaczeń, właściwego żywienia (zwłaszcza w fazie wzrostu), oraz właściwej opieki i pielęgnacji zgodnej z wymogami tej rasy psów (w tym zwłaszcza Nowy Właściciel zobowiązuje się że pies nie będzie przetrzymywany w izolacji, tj. przy budzie, w garażu, lub na zewnątrz budynku przy niskiej temperaturze zewnętrznej).
2. Nowy Właściciel zobowiązuje się nie forsować psa ćwiczeniami (wysokie skakanie, bieganie przy rowerze, forsowne marsze) przed ukończeniem przez niego 18 miesiąca życia.
3. Nowy Właściciel zobowiązuje się zapewnić Hodowcy (na jego prośbę), bądź osobie przez niego upoważnionej, możliwość sprawdzenia warunków, w jakich przebywa pies.
4. W przypadku rażącego naruszenia przez Nowego Właściciela ustaleń pkt.1 § 6, Hodowca ma prawo wystąpić do Nowego Właściciela o zwrot psa za zwrotem maksymalnie połowy kosztów nabycia.


§ 7
1. Nowy właściciel oświadcza, że jeśli kiedykolwiek nie będzie w stanie dalej sprawować opieki nad psem, natychmiast poinformuje o tym Hodowcę, który podejmie decyzję dot. dalszego losu psa, na indywidualnych warunkach czasowych i finansowych.
Oznacza to również, ze Nowy Właściciel nie będzie mógł psa komukolwiek oddać na stałe pod opiekę lub odsprzedać bez zgody Hodowcy.
2. Hodowca zastrzega sobie prawo pierwokupu psa.
3. Jeśli Hodowca nie skorzysta z prawa pierwokupu, dotychczasowy Właściciel psa może sprzedać go osobie trzeciej za cenę nie niższą niż proponowana Hodowcy kwota pierwokupu.

§ 8
1. Hodowca zobowiązuje się udzielać Nowemu Właścicielowi wszelkich rad i wskazówek związanych ze zdrowiem, żywieniem i wychowaniem psa.
2. Nowy Właściciel zobowiązuje się do utrzymywania kontaktu z Hodowca, a w szczególności do informowania go o rozwoju i stanie zdrowia psa oraz do przekazywania fotografii psa w czasie jego rozwoju.


§ 9
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 10
W sprawach nieregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Załączniki do umowy:
1. Kserokopia/Oryginał Metryki nr .................................... wydanej przez .........................................................
2. Kserokopia protokółu przeglądu miotu
3. Książeczka zdrowia psa
4. Kserokopie rodowodów rodziców i wyniki badań
5. Kalendarz szczepień oraz podstawowa informacja dot. żywienia i pielęgnacji.
6. Inne: ...........................................

Ustalenia dodatkowe:

.......................................................................................................

.......................................................................................................


.

...........................Hodowca ................................Nowy Właściciel
<< wstecz
© Copyright 2004-2010 RRclub.pl - Wszelkie prawa zastrze¿one stat4u powered by cms.to.pl